Oznámení adresy místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účelu jeho využití

Tato situace se týká vozidel dočasně vyřazených z provozu (§ 12 zákona - dříve "depozit").

Základní informace:

Trvá-li vyřazení silničního vozidla z provozu déle než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, je vlastník vyřazeného silničního vozidla povinen bez zbytečného odkladu po uplynutí této lhůty oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití.

Vlastník silničního vozidla vyřazeného z provozu je povinen zabezpečit toto vozidlo takovým způsobem, aby neohrožovalo nebo nepoškozovalo životní prostředí, a  neodstraňovat podstatné části vyřazeného silničního vozidla, zejména karoserii s vyznačeným identifikačním číslem silničního vozidla a motor.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Písemné oznámení podává vlastník silničního vozidla.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Trvá-li vyřazení silničního vozidla z provozu déle než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, je vlastník vyřazeného silničního vozidla povinen bez zbytečného odkladu po uplynutí této lhůty oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití.


Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Zažádat o zápis adresy místa, kde je vozidlo umístěno, a účelu využití vozidla do registru vozidel na příslušném registračním místě (tj. kde bylo vozidlo vyřazeno z provozu a jsou uloženy registrační značky).

Změna se nahlašuje vždy, když dojde k přemístění vozidla, tzn. změně adresy místa, kde je vozidlo umístěno, nebo účelu využití.

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Příslušný je pouze obecní úřadu obce s rozšířenou působností, který vyřadil silniční vozidlo z provozu (tzn. "kde jsou uloženy registrační značky").

Kontakt na zdejší pracoviště:

Odbor dopravy a silničního hospodářství – registr vozidel

Nad Stadiónem 199, Vimperk

Hodiny pro veřejnost:

Po: 7:30–11:30 a 12:30–17:00

St: 7:30–11:30 a 12:30–17:00

Pá: 7:30–11:30

Jaké doklady musíte mít s sebou:

- doklad totožnosti

- doklad o povolení k pobytu, o udělení azylu na území České republiky nebo o délce přechodného pobytu, nemá-li provozovatel silničního vozidla trvalý pobyt na území České republiky,

- technický průkaz vozidla

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Tiskopisy jsou k dispozici na všech příslušných úřadech nebo v elektronické podobě.

V elektronické podobě jsou všechny žádosti k dispozici na internetových stránkách Ministerstva dopravy nebo MěÚ Vimperk (www.vimperk.cz) v sekci Městský úřad, Formuláře, Odbor dopravy a silničního hospodářství).

Žádosti jsou k dispozici zde. (Žádost je dle vyhlášky třeba tisknout oboustranně.)

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Bez poplatku.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Zpravidla se věc vyřizuje na počkání, ale v komplikovanějších případech se postupuje podle správního řádu (až 30 resp. 60 dní).

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), v platném znění.

Vyhláška č. 343/2014 Sb. o registraci vozidel, v platném znění.

Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích.