Poškození tabulky s přidělenou registrační značkou

Životní situace se týká případů, kdy dojde k poškození tabulky s přidělenou registrační značkou.

Základní informace:

Na žádost vlastníka nebo provozovatele (se souhlasem vlastníka) silničního vozidla vydá tabulku s registrační značkou již k tomuto silničnímu vozidlu přidělenou v případě poškození tabulky s přidělenou registrační značkou nebo registrační značkou na přání.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Vlastník nebo provozovatel silničního vozidla.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podat žádost na předepsaném tiskopise na kterémkoliv registračním místě. Vyzvednout vyrobenou tabulku registrační značky lze pouze na registračním místě, kde bylo požádáno o její vydání.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Tiskopisy jsou k dispozici na všech příslušných úřadech nebo v elektronické podobě.

V elektronické podobě jsou všechny žádosti k dispozici na internetových stránkách Ministerstva dopravy nebo MěÚ Vimperk (www.vimperk.cz) v sekci Městský úřad, Formuláře, Odbor dopravy a silničního hospodářství).

Žádosti jsou k dispozici zde. (Žádost je dle vyhlášky třeba tisknout oboustranně.)

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Žadatel předloží žádost o vydání tabulky s registrační značkou na předepsaném tiskopise.

K žádosti přiloží:

- technický průkaz silničního vozidla

- poškozenou tabulku registrační značky

Jaké doklady musíte mít s sebou:

- doklad totožnosti

- doklad o povolení k pobytu, o udělení azylu na území České republiky nebo o délce přechodného pobytu, nemá-li provozovatel silničního vozidla trvalý pobyt na území České republiky,

- ostatní doklady uvedené výše jako přílohy žádosti

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Podat žádost na předepsaném tiskopise na kterémkoliv registračním místě. Vyzvednout vyrobenou tabulku registrační značky lze pouze na registračním místě, kde bylo požádáno o její vydání.

Kontakt na zdejší pracoviště:

Odbor dopravy a silničního hospodářství – registr vozidel

Nad Stadiónem 199, Vimperk

Hodiny pro veřejnost:

Po: 7:30–11:30 a 12:30–17:00

St: 7:30–11:30 a 12:30–17:00

Pá: 7:30–11:30


Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Poplatek je stanoven ve výši 600,- Kč za každou vydanou tabulku s registrační značkou.

Poplatek je splatný při podání žádosti – v hotovosti přímo na přepážce.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Žádost je zpravidla vyřízena na počkání. Tabulka je vyrobena a připravena k vyzvednutí ve lhůtách dle správního řády (30 resp. 60 dní), ale zpravidla do 10 dnů.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), v platném znění.

Vyhláška č. 343/2014 Sb. o registraci vozidel, v platném znění.

Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích.