Ztráta, zničení, odcizení nebo poškození dokladů silničního vozidla

Jedná se o situaci, kdy dojde ke ztrátě, zničení, odcizení nebo poškození technického průkazu silničního vozidla nebo osvědčení o registraci silničního vozidla.

Základní informace:

Ztrátu, zničení, odcizení nebo poškození technického průkazu silničního vozidla nebo osvědčení o registraci silničního vozidla je vlastník nebo provozovatel silničního vozidla povinen neprodleně oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností a požádat o vydání nového technického průkazu nebo osvědčení o registraci silničního vozidla. Poškozený technický průkaz silničního vozidla nebo osvědčení o registraci silničního vozidla odevzdá vlastník nebo provozovatel silničního vozidla spolu s žádostí.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Ztrátu, zničení, odcizení nebo poškození technického průkazu silničního vozidla nebo osvědčení o registraci silničního vozidla oznamuje vlastník nebo provozovatel a je požádat o vydání dokladu.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podat žádost na předepsaném tiskopise na kterémkoliv registračním místě.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Tiskopisy jsou k dispozici na všech příslušných úřadech nebo v elektronické podobě.

V elektronické podobě jsou všechny žádosti k dispozici na internetových stránkách Ministerstva dopravy nebo MěÚ Vimperk (www.vimperk.cz) v sekci Městský úřad, Formuláře, Odbor dopravy a silničního hospodářství).

Žádosti jsou k dispozici zde. (Žádost je dle vyhlášky třeba tisknout oboustranně.)

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Žadatel předloží žádost o vydání nového dokladu k vozidlu.


K žádosti přiloží:

- technický průkaz silničního vozidla (pokud jej má k dispozici)

- osvědčení o registraci silničního vozidla (pokud jej má k dispozici)

- v případě odcizení – doklad vydaný PČR

Jaké doklady musíte mít s sebou:

- doklad totožnosti

- doklad o povolení k pobytu, o udělení azylu na území České republiky nebo o délce přechodného pobytu, nemá-li provozovatel silničního vozidla trvalý pobyt na území České republiky,

- ostatní doklady uvedené výše jako přílohy žádosti

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

K provedení úkonů je příslušný kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Kontakt na zdejší pracoviště:

Odbor dopravy a silničního hospodářství – registr vozidel

Nad Stadiónem 199, Vimperk

Hodiny pro veřejnost:

Po: 7:30–11:30 a 12:30–17:00

St: 7:30–11:30 a 12:30–17:00

Pá: 7:30–11:30

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Poplatek je stanoven ve výši 100,- Kč za vydání duplikátu požadovaného dokladu.

Poplatek je splatný při podání žádosti – v hotovosti přímo na přepážce.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Zpravidla se věc vyřizuje na počkání, ale v komplikovanějších případech se postupuje podle správního řádu (až 30 resp. 60 dní).

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), v platném znění.

Vyhláška č. 343/2014 Sb. o registraci vozidel, v platném znění.

Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích.