Udělení řidičského oprávnění a vydání řidičského průkazu

Základní informace k životní situaci

ŘP se vydává osobě, která je držitelem řidičského oprávnění (žadatel o vydání ŘP musí být držitelem řidičského oprávnění), nebo tomu, kdo splní podmínky pro jeho udělení.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Osoba, které bylo uděleno řidičské oprávnění.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Písemnou žádost o vydání řidičského průkazu je možné podat osobně nebo v zastoupení na základě plné moci.

Se žádostí se obraťte na kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností a tam je nutné si nový řidičský průkaz rovněž vyzvednout.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Na úřadě předložte: doklad o odborné způsobilosti (tj. doklad o úspěšném složení zkoušky po absolvování v autoškole), doklad totožnosti, posudek o zdravotní způsobilosti. Při rozšíření řidičských oprávnění dosud platný řidičský průkaz.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o vydání řidičského průkazu se v současné době tiskne přímo na překážce obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Správní poplatek činí 200 Kč. V případě žádosti o expresní vydání ŘP činí správní poplatek 700 Kč.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Vaše žádost bude vyřízena nejpozději do 20 dnů od podání. Je možné žádost vyřídit i ve lhůtě kratší, tj. do 5 pracovních dnů, po zaplacení poplatku 700 Kč.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány

Řidičský průkaz musíte převzít osobně nebo prostřednictvím zmocněnce, který se prokáže úředně ověřenou plnou mocí.

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě