Výměna řidičského průkazu

Základní informace k životní situaci

Řidičský průkaz podle vzoru ES je dokument typu plastové polykarbonátové karty o velikosti 54 x 86 mm.
Vydává se na zpravidla dobu 10 let, u držitelů ŘO pro skupiny vozidel „C“ a „D“ pouze na dobu 5 let.

Řidičské průkazy vydané do 30.04.2004 jsou již neplatné

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Držitel řidičského průkazu

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Na úřadu se předkládá:

  • platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas),
  • řidičský průkaz, kterému končí platnost.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o vydání řidičského průkazu se tiskne přímo na kterémkoli obecním úřadu obce s rozšířenou působností.

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Výměnu řidičského průkazu podle § 110 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, se provádí bezplatně.

Správní poplatek je vybírán pouze v případě vydání řidičského průkazu v kratší lhůtě nebo v případě výměny řidičského průkazu, která je spojena se změnou osobních údajů či udělením profesní způsobilosti řidiče – správní poplatek činí 200 Kč.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Žádost o vydání řidičského průkazu bude vyřízena do 20 dnů od podání žádosti. Je možné žádost vyřídit i ve lhůtě kratší, tj. do 5 pracovních dnů, po zaplacení poplatku 700 Kč.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány

Řidičský průkaz je možné převzít osobně nebo prostřednictvím zmocněnce, na základě ověřené plné moci.

Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Ministerstvo dopravy