Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu

Základní informace k životní situaci

Držitel řidičského oprávnění při ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení svého řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit kterémukoli obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Držitel řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Neprodleně oznamte tuto skutečnost kterémukoli obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Ztrátu a zejména odcizení průkazu doporučujeme ohlásit také Policii České republiky.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Na úřadě předložte: 

  • doklad totožnosti (občanský průkaz, popř. cestovní pas společně s potvrzením o občanském průkazu, které je vydáno v případě ztráty nebo odcizení občanského průkazu),
  • při poškození průkazu i poškozený ŘP nebo MŘP.

V případě odcizení průkazu předložte kterémukoli obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností také oznámení o odcizení, které vám bylo vydáno na oddělení Policie ČR, kde jste tuto skutečnost ohlásili.
I když není nutné tuto skutečnost policii hlásit, tak vám tento postup přesto doporučujeme.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

" Žádost o vydání řidičského průkazu" a " Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu" jsou k dispozici na všech obecních úřadech obcí s rozšířenou působností.

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou. 

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Správní poplatek činí 200 Kč. V případě žádosti o expresní vydání ŘP činí správní poplatek 700 Kč.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Bezodkladně po oznámení ztráty odcizení, poškození nebo zničení ŘP vám vydá kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností „Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu".

Vydané potvrzení nepodléhá správnímu poplatku a platí 30 dnů ode dne jeho vydání; po tuto dobu nahrazuje ŘP, ale pouze pro provoz na území ČR.

Současně je nutné podat žádost o vydání řidičského průkazu. Po uplynutí doby platnosti potvrzení vám vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností nový řidičský průkaz

Nový ŘP vám bude vydán ve lhůtě do 20 kalendářních dnů ode dne podání žádosti, při expresní žádosti do 5 pracovních dnů.

Týká-li se hlášení MŘP bude vám jeho duplikát vystaven neprodleně (zpravidla na počkání), ale to jen v případě, že nedošlo současně ke ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení národního řidičského průkazu (v tomto případě musí být nejdříve vydán řidičský průkaz a na jeho základě pak lze vydat mezinárodní řidičský průkaz). 

Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Ministerstvo dopravy