Odbor dopravy a silničního hospodářství MÚ Vimperk

Odbor dopravy a silničního hospodářství MÚ Vimperk, poloha na mapěSídlo městského úřadu:
Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk

Pracoviště odboru:
Nad Stadionem 199, 385 17 Vimperk


Vedoucí odboru:
Bc. Lenka Černá

Telefon: 388 459 089
Mobil: 
725 551 901
E-mail:
Lenka.Cerna@mesto.vimperk.cz


Odbor  dopravy a silničního hospodářství provádí výkon státní správy na úseku dopravně správních agend, dopravy a silničního hospodářství.

Úřední hodiny oboru jsou stanoveny:

Po:  

07.30 - 11.30

  12.30 - 17.00

St:

07.30 - 11.30

  12.30 - 17.00

Pa:

07.30 - 11.30

 
PracovníkTelefon / MobilE-mailKancelář č.
Milena Bělohubá
registr řidičů
388 459 081 Milena.Belohuba@mesto.vimperk.cz 44
Lenka Černá
Vedoucí, přestupky
388 459 089
725 551 901
Lenka.Cerna@mesto.vimperk.cz 47
Jiří Horejš
registr vozidel, zkušební komisař
388 459 084
724 508 408
Jiri.Horejs@mesto.vimperk.cz 45
Miroslav Kavlík
silniční hospodářství, zkušební komisař, registr řidičů
388 459 091
602 161 677
Miroslav.Kavlik@mesto.vimperk.cz 48
Pavla Knoppová
registr vozidel
388 459 084 Pavla.Knoppova@mesto.vimperk.cz 45
David Lang
registr vozidel
388 459 083 David.Lang@mesto.vimperk.cz 45
Petr Nový
silniční hospodářství
388 459 087 Petr.Novy@mesto.vimperk.cz 46
Marie Svěchotová
přestupky
388 459 093 Marie.Svechotova@mesto.vimperk.cz 49
Věra Šenkýřová
registr řidičů
388 459 082 Vera.Senkyrova@mesto.vimperk.cz 44

Petra Toncarová
přestupky

388 459 094

Petra.Toncarova@mesto.vimperk.cz

 

Pracovní náplň 

Úsek dopravně správních agend

1) registr silničních vozidel

zákon. č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

 • vede registr silničních vozidel
 • rozhoduje o zápisu silničního vozidla do registru vozidel
 • provádí zápisy změn údajů o silničním vozidle do registru vozidel
 • přiděluje silničním motorovým vozidlům registrační značku a tabulku s registrační značkou
 • vydává osvědčení o registraci silničního vozidla a technický průkaz silničního vozidla
 • provádí zápis a výmaz zástavního práva k silničním motorovým vozidlům do registru vozidel a  technického průkazu vozidla
 • rozhoduje vyřazení silničního vozidla z provozu a o zániku silničního motorového vozidla
 • provádí zápisy údajů v technickém průkazu silničního vozidla
 • zajišťuje práce spojené s oznamovacím souborem České kanceláře pojistitelů
 • schvaluje technickou způsobilost jednotlivě vyrobeného nebo přestavěného silničního vozidla
 • schvaluje technickou způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla
 • rozhoduje o udělení oprávnění k provozování stanic měření emisí a o jeho odnětí
 • vydává a odebírá paměťové karty vozidla a paměťové servisní karty (digitální tachografy)
 • předává ministerstvu údaje pro vedení centrálního seznamu paměťových karet vozidel, a paměťových servisních karet

2) registr řidičů

zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

 • vede registr řidičů a vydává data z registru řidičů
 • uděluje, podmiňuje, omezuje, odnímá a vrací řidičské oprávnění a zrušuje podmínění nebo omezení řidičského oprávnění
 • rozhoduje o pozastavení řidičského oprávnění jako o předběžném opatření podle zvláštního právního předpisu
 • nařizuje přezkoumání zdravotní způsobilosti držitele řidičského oprávnění
 • nařizuje přezkoušení z odborné způsobilosti držitele řidičského oprávnění
 • vydává a vyměňuje řidičské průkazy a mezinárodní řidičské průkazy a vydává potvrzení o ztrátě řidičského průkazu
 • vyměňuje řidičské průkazy vydané cizím státem a řidičské průkazy Evropských společenství
 • předává aktualizované podklady do centrálního registru řidičů
 • vydává průkazy profesní způsobilosti řidiče
 • provádí v registru řidičů záznamy o počtech bodů dosažených řidiči v bodovém hodnocení a o odečtu bodů
 • projednává námitky a rozhoduje ve věci záznamu o počtu řidičem dosažených bodů v bodovém hodnocení
 • vydává a odebírá paměťové karty řidiče (digitální tachografy)
 • je vkladatelem údajů do evidence vydaných, odcizených, ztracených a vadných paměťových karet řidiče

3) úsek získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů

 • zajišťuje výkon funkce zkušebního komisaře pro provádění zkoušek žadatelů o řidičská oprávnění
 • rozhoduje o vydání registrace k provozování autoškoly, o její změně a o jejím odnětí
 • schvaluje výcvikové vozidlo pro jeho použití k výcviku v autoškole a změny jeho užívání
 • zařazuje žadatele o řidičské oprávnění ke zkouškám z odborné způsobilosti a provádí tyto zkoušky
 • státní odborný dozor

4) přestupky

 • přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
 • ostatní přestupky a jiné správní delikty na svěřených úsecích výkonu státní správy

Úsek dopravy

 • výkon funkce Dopravního úřadu pro taxislužbu a městskou autobusovou dopravu podle zákoně č. 111/1994 Sb.,o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
 • výkon působnosti Drážního úřadu v rozsahu stanoveném v zákoně č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů
 • dopravní obslužnost
 • státní odborný dozor

Úsek silničního hospodářství

zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění

 • výkon působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikacích ve správním obvodu města Vimperk jako obce s rozšířenou působností
 • výkon působnosti silničního správního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy ve správním obvodu města Vimperk jako obce s rozšířenou působností.
 • výkon působnosti silničního správního úřadu ve věcech místních a účelových komunikací v územním obvodu města Vimperk.
 • místní a přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích
 • státní odborný dozor

Ostatní

 • prevence v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích (BESIP)
 • výběr správních poplatků

Legislativa

 1. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  1. vyhláška č. 294/2015 Sb., Ministerstva dopravy, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
  2. vyhláška č. 31/2001 Sb., Ministerstva dopravy a spojů, o řidičských průkazech a o registru řidičů
  3. Úmluva o silničním provozu - Vídeň 1968, Ženeva 1948
  4. Směrnice Komise 2014/85/EU, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES o řidičských průkazech
  5. vyhláška č. 32/2001 Sb., Ministerstva dopravy a spojů, o evidenci dopravních nehod
  6. vyhláška č. 277/2004 Sb., Ministerstva zdravotnictví, o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem
 2. Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů
  1. vyhláška č. 167/2002 Sb., Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů
  2. vyhláška č. 156/2008 Sb., Ministerstva dopravy, o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a o změně vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.
 3. Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
  1. vyhláška č. 478/2000 Sb., Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o silniční dopravě
 4. Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 561/2006, o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkající se silniční dopravy
 5. Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  1. vyhláška č. 104/1997 Sb., Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
 6. Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  1. vyhláška č. 343/2014 Sb., Ministerstva dopravy, o registraci vozidel
  2. vyhláška č. 341/2014 Sb., Ministerstva dopravy, o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
 7. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
 8. Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 9. Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, ve znění pozdějších předpisů
 10. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
  1. vyhláška č. 146/2008 Sb., Ministerstva dopravy, o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb
  2. vyhláška č. 503/2006 Sb., Ministerstva pro místní rozvoj, o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
 11. Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 12. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 13. Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 14. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
 15. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
 16. Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
 17. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Výkon státní správy na uvedených úsecích zajišťují:

Bc. Lenka Černá 

    • vedoucí odboru
    • přestupky
    • administrativa

Petr Nový

    • silniční hospodářství
    • dopravní značení
    • speciální stavební úřad

Miroslav Kavlík

    • zkušební komisař
    • silniční hospodářství
    • dopravní značení

Milena Bělohubá

    • registr řidičů
    • bodové hodnocení

Věra Šenkýřová

    • registr řidičů
    • bodové hodnocení

Pavla Knoppová, Patrik Sladovník

    • registr vozidel

Jiří Horejš

    • registr vozidel
    • zkušební komisař

David Lang

    • registr vozidel
    • dovozy, stavby a přestavby vozidel
    • SME

Marie Svěchotová

    • přestupky

Mgr. Petra Toncarová

    • přestupky

 

Nadřízeným a současně odvolacím správním orgánem odboru je odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích.