Vydání registrační značky pro vývoz vozidla do jiného státu

Jedná se o přidělení registrační značky s omezenou platností pro vývoz do jiného státu a vydání tabulky s touto přidělenou registrační značkou v počtu odpovídajícím kategorii vozidla.

Základní informace:

Na základě žádosti vlastníka se vydává časově omezená registrační značka na vývoz. Do registru vozidel a do dokladů k vozidlu se zapíší údaje sdělené vlastníkem silničního vozidla o osobě, která bude vozidlo užívat po dobu platnosti této registrační značky na vývoz.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Vlastník registrovaného silničního vozidla.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Zažádat o vydání registračních značek na vývoz vozidla na předepsaném tiskopise na kterémkoliv registračním místě.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Tiskopisy jsou k dispozici na všech příslušných úřadech nebo v elektronické podobě.

V elektronické podobě jsou všechny žádosti k dispozici na internetových stránkách Ministerstva dopravy nebo MěÚ Vimperk (www.vimperk.cz) v sekci Městský úřad, Formuláře, Odbor dopravy a silničního hospodářství).

Žádosti jsou k dispozici zde. (Žádost je dle vyhlášky třeba tisknout oboustranně.)

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

V žádosti vlastník uvede:

- požadovanou dobu platnosti registrační značky na vývoz (maximálně 3 měsíce ode dne žádosti)

- údaje o osobě, která bude vozidlo užívat po dobu platnosti registrační značky na vývoz

1. jméno a příjmení, datum narození, adresa pobytu, stát

2. obchodní firma nebo název, identifikační číslo, sídlo, stát


K žádosti přiloží:

- technický průkaz silničního vozidla,

- osvědčení o registraci silničního vozidla

- všechny vydané tabulky s dosud přidělenou registrační značkou

- protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, který není starší než 30 dní

Jaké doklady musíte mít s sebou:

- doklad totožnosti

- doklad o povolení k pobytu, o udělení azylu na území České republiky nebo o délce přechodného pobytu, nemá-li provozovatel silničního vozidla trvalý pobyt na území České republiky,

- ostatní doklady uvedené výše jako přílohy žádosti

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

K provedení úkonů je příslušný kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Kontakt na zdejší pracoviště:

Odbor dopravy a silničního hospodářství – registr vozidel

Nad Stadiónem 199, Vimperk

Hodiny pro veřejnost:

Po: 7:30–11:30 a 12:30–17:00

St: 7:30–11:30 a 12:30–17:00

Pá: 7:30–11:30

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Poplatek je stanoven ve výši 200,- Kč za každou vydanou tabulku s registrační značkou a 50,- Kč za zápis změny v dokladech k vozidlu.

Poplatek je splatný při podání žádosti – v hotovosti přímo na přepážce.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Zpravidla se věc vyřizuje na počkání, ale v komplikovanějších případech se postupuje podle správního řádu (až 30 resp. 60 dní).

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), v platném znění.

Vyhláška č. 343/2014 Sb. o registraci vozidel, v platném znění.

Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích.